Skip to main content

Gedragsregels

Veilig sporten bij NCR'22

Als NCR'22 willen wij al onze leden en bezoekers een omgeving bieden waarin iedereen van jong tot oud zich op zijn of haar niveau verder kan ontwikkelen op sportief en sociaal maatschappelijk gebied. Wij willen dat iedereen zich bij ons thuis voelt, zowel de actieve korfballers. ons vrijwilligerskader en de supporters, een plek waarin iedereen zich veilig voelt en we waar we met normale omgangsvormen met elkaar omgaan.

Indien er nog vragen en/of opmerkingen zijn over deze gedragsregels dan houden we ons graag aanbevolen, reacties kunt u sturen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Specifieke richtlijnen voor:

Sporters

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels;
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk;
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters;
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden;
 • Wees blij met een overwinning maar laat je niet ontmoedigen door een nederlaag;
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent;
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden;
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag;
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders;
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend;
 • Laat kleedkamers netjes achter. Ruim je spullen op;
 • Douchen na de trainingen en wedstrijden hoort er gewoon bij;
 • Pesten is verboden;
 • Pak geen dingen van een ander zonder te vragen, anders is het stelen.

Ouders en verzorgers

 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport;
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe;
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Een goede spelleider zal deze regels aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers;
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling;
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.;
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen, dus ook ongewenst gedrag!
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel;
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen;
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken;
 • Attendeer uw kind op het met zorg gebruik maken van de accommodatie; spullen opruimen, kleedkamer netjes achterlaten;
 • Geef aan dat kinderen geen dingen van een ander pakken zonder te vragen, anders is het stelen.

Trainers

 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben;
 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken;
 • Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid;
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op;
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook;
 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen;
 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren;
 • Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn;
 • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander;
 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen;
 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is;
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen;
 • Leer sporters aan met zorg om te gaan met materiaal en accommodatie;
 • Pesten is verboden;
 • Geef aan dat leden geen dingen van een ander pakken zonder te vragen, dan is het stelen.

Bestuurders

 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap;
 • Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten;
 • Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt gemaakt;
 • Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren en geeft aan dat hier met zorg mee omgegaan moet worden;
 • Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren;
 • Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien. Wèl als u gul bent met lof voor inzet en prestatie;
 • Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia;
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel;
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen;
 • Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd;
 • Pesten is verboden;
 • Geef aan dat leden geen dingen van een ander pakken zonder te vragen, anders is het stelen.

Scheidsrechters

 • ‘Speel’ met de toepassing van de regels naar gelang het niveau van de spelers. Voel de wedstrijd aan!
 • Zorg ervoor dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen;
 • Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is;
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel;
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten;
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel handhaaft;
 • Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering van de deelname ‘tot plezier ende vermaeck’ leiden;
 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van jongeren.

Toeschouwers

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters;
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials;
 • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd;
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;
 • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of demonstratie;
 • Veroordeel elk gebruik van geweld;
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter;
 • Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden;
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen;
 • Laat geen rommel achter!
 • Pesten is verboden.

Gedragsregels seksuele intimidatie

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.